Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Název společnosti: Rychetsky & Partners s.r.o

Sídlo společnosti:  Praha 1, Thunovská, 179/12, PSČ 11000

IČO: 09655522

Tel.: +420 775 440 094

E-mail: info@rychetsky.eu

A. Úvod

Rychetsky & Partners s.r.o., IČO: 28207572, se sídlem Praha 1, Thunovská

179/12, PSČ 11000, sp. zn. C 132764 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“),

získává osobní údaje od uchazečů o práci (dále jen „Kandidát“) prostřednictvím zasílaných

profesních životopisů (dále jen „CV“).

Správce je obchodní společností, která se zabývá mj. aktivním vyhledáváním pracovních pozic

pro Kandidáty, kterými jsou fyzické osoby hledající pracovní zařazení. Správce vyhledává

pracovní pozice nejen pro Kandidáty, kteří pracovní pozici vůbec nemají, ale rovněž průběžně

monitoruje trh práce s cílem vyhledat pro Kandidáty, kteří pracovně zařazeni jsou, volné

pracovní pozice, které by mohly vést k profesnímu rozvoji a zlepšení pracovních podmínek

Kandidátů.

B. Osobní údaje

Správce zpracovává zejména následující osobní údaje o Kandidátech:

 1. jméno a příjmení, fotografie, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví,

získané tituly,

 1.  informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání,

současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, představ a

požadavků hledané práce a dalších položek, které se do životopisu obvykle uvádějí (např.

certifikáty, kurzy, školení osobní zájmy).

Vzhledem k tomu, že CV jednotlivých Kandidátů nejsou co do své struktury a obsahu

jednotná a je na vlastním uvážení Kandidáta, jaké osobní údaje ve svém CV uvede, nelze

předem taxativně stanovit úplný seznam údajů zpracovávaných údajů.

 1. Informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 8. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 9. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 10. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

C. Účel a právní důvod zpracování

Správce zpracovává osobní údaje za účelem provozování činnosti směřující k získání

pracovních nabídek pro Kandidáta. Zejména v rámci účelu dle předchozí věty je Správce

oprávněn (a) zaslat osobní údaje osobě poptávající pracovní pozici (zejm. zaměstnavatel,

agentura práce) odpovídající profesnímu profilu Kandidáta a zároveň (b) kontaktovat

Kandidáta s nabídkou pracovní pozice, která by dle jeho uvážení mohla být pro osobu

Kandidáta zajímavá.

Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů,

který Správci udělil Kandidát a dále v souvislosti s plněním právních povinností Správce,

jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků Správce dle platných právních

předpisů, nebo pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob. Oprávněnými

zájmy mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Kandidát má

právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat na této

e-mailové adrese info@rychetsky.eu nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu

sídla Správce.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní

údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění

svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

D. Další zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje o Kandidátech za účelem definovaným

v předchozím odstavci a k naplňování tohoto účelu.

V rámci naplňování účelu zpracování je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje

automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje

jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům

zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a na nezbytnou dobu. Se

zpracovateli osobních údajů má Správce uzavřen smluvní vztah, v němž Správce zavazuje

Zpracovatele k zabezpečení osobních údajů, jakož i k tomu, aby nebyly osobní údaje

využívány v rozporu s účelem jejich zpracování.

Správce zavazuje subjekty, kterým jsou dle předchozího odstavce poskytovány osobní

údaje o Kandidátech za účelem nabídky práce Kandidátovi, aby tyto osobní údaje

uchovávaly pouze po dobu nezbytnou, tedy do doby, než bude ukončeno výběrové řízení

na pozici poptávaného kandidáta.

E. Ochrana osobních údajů

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých

pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní

povinností mlčenlivosti. Správce přijímá veškerá technická a organizační opatření k

zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v závazných právních

předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí

i po ukončení zpracování osobních údajů.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kandidát má mimo výše uvedené následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Kandidát má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

(a) získat potvrzení, zda Správce zpracovává osobní údaje či nikoli,

(b) získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů,

příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době

zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů

týkajících se Kandidáta nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti

tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných

informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Kandidáta, skutečnosti,

že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách

při předání údajů mimo EU,

(c) získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody

jiných osob. V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu

k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích

osob, nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu

pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět.

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Kandidát má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Správce

zpracovávat. Kandidát má rovněž povinnost oznamovat Správci změny svých osobních

údajů.

 1. Právo na výmaz

Kandidát má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže

důvody stanovené právním předpisem pro zpracování těchto osobních údajů.

 1. Právo na omezení zpracování

Kandidát má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud: 

i) Kandidát popírá

přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost

osobních údajů ověřit; nebo 

ii) zpracování je protiprávní a Kandidát odmítá výmaz

osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo 

iii) Správce již osobní

údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Kandidát je požaduje pro určení, výkon nebo

obhajobu právních nároků; nebo 

iv) Kandidát vznesl námitku proti zpracování, dokud

nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody

Kandidáta.

G. Právo na přenositelnost osobních údajů

Kandidát má právo vyžádat si od Správce osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl

Správci a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném

a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude[1]li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod

třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kandidát má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku

proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Správce osobní údaje dále

nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které

převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Kandidáta, nebo pro určení, výkon nebo

obhajobu právních nároků.

 1. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Kandidát má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na

automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo

se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce prohlašuje, že neprovádí

automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro

Kandidáta.

 1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Kandidát má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 1. POVĚŘENEC

V případě zájmu o jakékoliv další informace týkající se zpracování osobních údajů Správcem

nebo v případě, že chce Kandidát uplatnit svá práva týkající se ochrany osobních údajů, má

Kandidát možnost se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Lucii Boháčkovou, mail: info@rychetsky.eu.

H. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoliv členu naší skupiny společností (tzn. našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a
 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

CH. Mezinárodní přenosy dat

 1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.
 2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.

I. Uchovávání osobních údajů

V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

 1. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 2. Aniž je dotčen článek I 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:
  • osobní údaje budou smazány k {ENTER DATE / TIME}; a
  • {ENTER ADDITIONAL DATES/TIMES}.
 3. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
  1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
  2. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoliv probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
  3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

J. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

K. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

L. Vaše práva

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 1. zaplacení poplatku {ENTER FEE IF RELEVANT}; a
 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti ({ADJUST TEXT TO REFLECT YOUR POLICY za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa}).

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout. Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

M. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

N. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

O. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. {SELECT ACCURATE PHRASING Na našich webových stránkách používáme jen relační soubory cookies / jen trvalé soubory cookies / jak relační tak trvalé soubory cookies.}

 1. Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:
  1. Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače a {INCLUDE ALL USES THAT COOKIES ARE USED FOR ON YOUR SITE když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách / umožnění používání nákupního košíku na webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele / cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů / popište důvod(y)};
 2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:
  1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;
  2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a
  3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

 1. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:
  1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a
  3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.
 2. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 8. 2023.